• White Black
  • Paradiso
  • Detsky Hrob
  • Bahama Blue
  • Aurora
Next
Previous

O Nás

Filozofia a zameranie spolo?nosti vychádza z komplexnej znalosti sú?asnych po?iadaviek zákazníkov. Slu?by, ktoré poskytujeme sú cie?avedome zamerané na kvalitu za primeranú cenu, inovatívne rie?enia a najm? spokojnos? zákazníka.
Prezrite si na?u aktuálnu akciu a v prípade akychko?vek otázok nás neváhajte kontaktova?.
Komplexny sortiment
Ponúkame komplexny sortiment ?ulovych náhrobnych dosiek, kameňov a doplnkov v r?znych farbách a prevedeniach. Na?a spolo?nos? je schopná v?aka najv??sím skladovym zásobám hotovych vyrobkov zabezpe?i? pre vybrané modely rychle dodacie termíny za najlep?ie ceny na trhu.
Montá?ne skupiny
Vlastné montá?ne skupiny sú zárukou odbornej montá?e v rámci celého územia SR. Nápisy na náhrobné kamene poskytujeme v?aka najmodernej?iemu strojovému vybaveniu v najni??ích cenách.
Vyu?itie na?ich produktov:
V?etky na?e produkty predstavujú spojenie krásy kombinácie s kvalitnym spracovaním, samozrejmos?ou je 5 ro?ny záru?ny a pozáru?ny servis. Vyrobky z prírodného kameňa sa vyu?ívajú ako zariadenie bytu ?i kancelárie. Nosnym produktom sú ale náhrobné kamene a ich doplnky.

  • Náhrobné kamene
  • Pomníky
  • Doplnky
  • Obklady
  • Dla?by
  • Parapetné dosky


Zabezpe?ujeme ?pi?kové slu?by v?etkym na?im zákazníkom od obhliadky miesta a? po finálnu montá?. Rychla dodacia lehota 14 pracovnych dní je vyhodou spolupráce s na?ou spolo?nos?ou.